Algemene voorwaarden

. Boekingen

Bed en Breakfast De Molenwiek neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn. Bed en Breakfast De Molenwiek behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. Bed en Breakfast De Molenwiek zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst digitaal aan u bevestigen en factureren. Mocht u geen e-mailadres hebben dan ontvangt u per post een bevestiging, tevens factuur. De bevestiging/factuur dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en voor aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons 0031 (06)23 635 711.

2. Boekingen op lange termijn

Wilt u een kamer boeken in een periode waarvoor de huurprijzen nog niet bekend zijn, dan verrichten wij een voorreservering voor u. U ontvangt binnen enkele dagen de bevestiging van uw voorreservering.

Een voorreservering is voor beide partijen geheel vrijblijvend. Uw voorreservering wordt een definitieve reservering op het moment dat u de factuur van de boeking ontvangt. U kunt nog kosteloos annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van de factuur.

3. Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

4. Prijs en prijswijziging

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door Bed en Breakfast De Molenwiek zijn vastgesteld. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Bed en Breakfast De Molenwiek, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de kamer of de gast betrekking hebben, kunnen deze aan de gast worden doorberekend, ook na de sluiting van de overeenkomst.

5. Kamer-informatie

Bij de huurprijs van iedere kamer is inbegrepen:

 • Waterverbruik
 • Elektriciteit
 • Dagelijkse schoonmaak van de kamer
 • Dagelijks schone handdoeken
 • BTW volgens de richtlijnen van de BTW-administratie van Nederland
 • Gebruik van televisie
 • Gebruik van WIFI
 • Eind schoonmaak
 • Toeristenbelasting
 •  

6. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan bij Bed en Breakfast De Molenwiek

7. Betalingen

 1. De gast dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
   
 2. Indien Bed en Breakfast De Molenwiek op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de gast de toegang tot de kamer te ontzeggen, onverminderd het recht van Bed en Breakfast De Molenwiek op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
   
 3. De door Bed en Breakfast De Molenwiek in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de gast. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

8. Annuleringen

Het is raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeraar.

Zonder annuleringsverzekering of met annuleringsverzekering en ongeldige reden zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 1. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de gast niet gehouden enig bedrag aan Bed en Breakfast De Molenwiek te betalen.
   
 2. Bij annulering tussen 15 dagen en 1 maand voor de ingangsdatum is de gast gehouden 15% van de overeengekomen prijs aan Bed en Breakfast De Molenwiek  te betalen.
   
 3. Bij annulering tussen 8 dagen en 14 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 35% van de overeengekomen prijs aanBed en Breakfast De Molenwiek te betalen.
   
 4. Bij annulering tussen 4 dagen en 7 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 60% van de overeengekomen prijs aanBed en Breakfast De Molenwiek te betalen.
   
 5. Bij annulering tussen 24 uur en 3 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 85% van de overeengekomen prijs aanBed en Breakfast De Molenwiek te betalen.
   
 6. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum Is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.
   
 7. Bij voortijdige beëindiging van uw verblijf is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd.
   
 8. De betaling van het bepaalde onder a,b,c,d,e,f en g dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum in het bezit te zijn van Bed en Breakfast De Molenwiek.

9. Aankomst en vertrek

 1. Bij aankomst bij Bed en Breakfast De Molenwiek ontvangt u de sleutel van de kamer. U mag vanaf 18:00 uur in de kamer.
 2. Op de dag van vertrek dient u de kamer te verlaten voor 10:00, dit in verband met de schoonmaak van de kamer.

10. Huishoudelijk reglement

Teneinde het verblijf in Bed en Breakfast De Molenwiek zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de doorBed en Breakfast De Molenwiek vastgestelde (gedrag)regels, zoals neergelegd in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie. Indien u dat wenst, kan het huishoudelijk reglement, op verzoek, kosteloos onverwijld aan u worden toegezonden. Overtreding van het huishoudelijk reglement kan verwijdering van Bed en Breakfast De Molenwiek tot gevolgd hebben zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

11. Overmacht

Overmacht van de zijde van Bed en Breakfast De Molenwiek bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Bed en Breakfast De Molenwiek, daaronder begrepen oorlogsgevaar, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

12. Aansprakelijkheid

 1.  Bed en Breakfast De Molenwiek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongeval, diefstal of schade op het terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming dat Bed en Breakfast De Molenwiek is toe te rekenen.
 2. Bed en Breakfast De Molenwiek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 3. Bed en Breakfast De Molenwiek is aansprakelijkheid voor storingen in de nutsvoorzieningen tenzijBed en Breakfast De Molenwiek een beroep kan doen op overmacht.
 4. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Bed en Breakfast De Molenwiek ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf.
 5. Bed en Breakfast De Molenwiek verplicht zich om na melding door de gast van overlast, die wordt veroorzaakt door andere gasten, passende maatregelen te nemen.

13. Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid van Bed en Breakfast De Molenwiek kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct aan de leidinggevende voor te leggen om de leiding in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost dan kunt u de klacht voorleggen aan een bevoegd rechter.

 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
   
 2. Geschillen tussen de gast en Bed en Breakfast De Molenwiek over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de gast als door Bed en Breakfast De Molenwiek worden voorgelegd aan een bevoegd rechter.
   
 3. Een geschil wordt door de bevoegd rechter aanhangig gemaakt, onder vermelding van namen en adressen van de gast en Bed en Breakfast De Molenwiek en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de gast het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is Bed en Breakfast De Molenwiek aan deze keuze gebonden.
   
 4. De bevoegd rechter is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen, dat betrekking heeft op een klacht over ziekte, lichamelijk letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
   
 5. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.